گواهی ها

Post Thumbnail
  • 9 مرداد 1396, 08:15

گواهی


 
 
 
 
 
 
 International Excellent Business Management
گواهینامه مدیریت در تراز جهانی از دانشگاه ادمنتنون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Asia Pacific Management Association Special Ceremony
 As-Pac اعتبار نامه مجمع جهانی رهبران اقتصادی
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  Business Accreditation Forum
گواهینامه اعتبار بخشی کسب و کار
 
  
 
 
 
  
 
 
 

گواهیگواهیگواهیگواهی